Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Alice in Luierland

1. Algemeen

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Alice in luierland, eenmanszaak en eigendom van Stefanie Lefever met maatschappelijke zetel te 8582 Outrijve, Outrijveplein 5 en ondernemingsnummer 0644.772.757.
1.2 Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant.
1.3 Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 De internetsite van Alice in luierland richt zich enkel op de Belgische en Nederlandse markt.

2. Identificatiegegevens

2.1 Alice in luierland
Outrijveplein 5
8582 Outrijve
0496/24.62.63
aliceinluierland@telenet.be
2.2 Ondernemingsnummer 0644.772.757
2.3 Btw nummer: BE 0644.772.757
2.4 Website: www.aliceinluierland.be

3. Bestelling

3.1 De algemene voorwaarden van Alice in luierland zijn van toepassing op alle producten. Door te bestellen geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
3.2 U kan een bestelling plaatsen door een email te versturen naar aliceinluierland@telenet.be, via het voorziene contactformulier of u kan telefonisch contact opnemen.
3.3 Een bestelling komt pas tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres.
3.4 De klant en Alice in luierland gaan uitdrukkelijk akkoord dat deze elektronische communicatievorm bindend is en een geldige overeenkomst tot stand brengt.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's.
4.2 Alice in luierland is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw is hierdoor niet toepasselijk.
4.3 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
4.4 Alice in luierland behoudt zich het recht haar tarieven op elk moment te wijzigen. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht op elke manier die door Alice in luierland geschikt wordt geacht. Wanneer een bestelling tot stand kwam voor de prijswijziging blijft de afgesproken prijs tussen de klant en Alice in luierland geldig.
4.5 De prijzen op de website zijn indicatief. Indien de klant een wijziging doorvoert kan dit een verhoging of verlaging van de prijs met zich meebrengen. De klant wordt hiervan elektronisch en voor de definitieve aankoop op de hoogte gebracht.

5. Betaling

5.1 Een betaling bij Alice in luierland kan enkel via overschrijving naar volgend rekeningnummer:
- 068 9042820 22
- IBAN nummer BE06 0689 0428 2022
- BIC nummer GKCCBEBB
5.2 Bij betaling via overschrijving dient het volledige bedrag binnen de 7 dagen (vanaf de orderbevestiging) op de bankrekening van de verkoper te staan, zoniet wordt de koop als niet bestaande beschouwd.
5.3 Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

6. Uitvoering

6.1 De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
6.2 In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de zeven werkdagen na creditering van onze rekening. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.
6.3 Indien een product niet voorradig is, zal Alice in luierland u via email de vermoedelijke verzenddatum melden. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
6.4 Wanneer het om een gepersonaliseerde bestelling (bv het plaatsen van naam) gaat, kan de klant niet meer afzien van zijn aankoop eens de bestelling in productie is.

7. Levering, afhaling en verzending.

7.1 Levering

7.1.1 Binnen een straal van 15km rond Outrijve kunnen de bestelde producten aan huis geleverd worden. We hanteren hiervoor een kost van 0.30€ per km (enkel de heenreis wordt aangerekend).
7.1.2 Alice in luierland levert op vraag van de klant ook in het ziekenhuis van Ronse, Oudenaarde, Kortrijk of Waregem. De klant betaalt hiervoor een meerprijs van 7€.
7.1.3 Binnen een straal van 5km rond Outrijve wordt er gratis aan huis geleverd.

7.2 Afhaling

7.2.1 Bestelde producten kunnen steeds gratis worden afgehaald te Outrijveplein 5, 8582 Outrijve (België) op een afgesproken tijdstip.

7.3 Verzending

7.3.1 Hiervoor gelden de gangbare tarieven volgens gewicht en formaat + de verpakkingskost. Deze verzendkosten worden steeds op voorhand aan de klant meegedeeld bij het plaatsen van een bestelling.
7.3.2 Verzending door Alice in luierland is enkel mogelijk binnen de Benelux. Op aanvraag zijn andere landen mogelijk maar kan de verzendingskost meer bedragen dan de hieronder opgegeven prijs.
7.3.3 Voor verzending binnen de Benelux maakt Alice in luierland gebruik van Bpost of my parcel.

- Pakketpost: vanaf 4,5€ met een maximum van 20€

7.3.4 Enkel pakketten die niet groter zijn dan het maximum formaat en niet meer wegen dan 25kg kunnen door Alice in luierland worden verzonden.
7.3.5 Indien gewenst kunnen ook grotere formaten of pakketten tot 30kg worden verzonden. Hou hierbij echter rekening dat de maximumprijs kan oplopen tot 40€
7.3.6 Alice in luierland zal steeds in overleg met de klant steeds kiezen voor de beste en voordeligste verzendoptie.
7.3.7 Alice in luierland kiest ervoor om geen gebruik te maken van brievenbuspost omdat dit niet traceerbaar is. Indien u hier echter wel wenst gebruik van te maken, is dit geheel op eigen risico.

7.4 Diversen

7.4.1 Alice in luierland is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending. De producten worden zo verpakt dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.
7.4.2 Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
7.4.3 Wanneer u voor 80€ of meer besteld, geniet u een gratis levering binnen België.
7.4.4 Wanneer u voor 130€ of meer besteld, geniet u een gratis levering naar Nederland.
7.4.5 Wanneer u voor 180€ of meer besteld, geniet u een gratis levering naar Luxemburg.
7.4.6 Wanneer met een artikel aankoopt die korting geniet, kan men als klant niet van de aankoop af zien.

8. Verzakingsrecht en retourneren

8.1 De klant heeft het recht om af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde producten te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst of de levering van de producten.
8.2 Ingeval de klant zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de producten op eigen risico en kosten, in de originele staat en verpakking terugsturen naar Alice in luierland, Outrijveplein 5, 8582 Outrijve, België.
8.3 De klant kan zich niet beroepen op het verzakingsrecht indien de producten specifiek voor de klant ontworpen zijn en/of als de producten door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.
8.4 Er is geen terugbetaling mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt wordt gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de klant, voor eigen rekening en risico van de klant.
8.4 Tevens behoudt alice in luierland zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.
8.6 Om van dit verzakingsrecht gebruik te kunnen maken, dient u eerst een verzoek hiertoe in te dienen. Dit kan uitsluitend per email naar aliceinluierland@telenet.be. Niet vooraf aangevraagde retourzendingen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
8.7 Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen opnieuw in ons bezit hebben.

9. Klachten en geschillen

9.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 8 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 8 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de artikelen door de klant dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
9.2 Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Kortrijk bevoegd.

10. Overmacht

10.1 Alice in luierland is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.
10.2 Alice in luierland behoudt zich in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie is beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij alice in luierland, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
11.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u geen foto’s, namen, teksten, logo’s, enz. kopiëren of reproduceren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Alice in luierland.
11.3 Het kan voorkomen dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, of onjuiste producten worden aangeboden, hetzij door de invoer van gegevens, hetzij door technische oorzaken. Hiertoe behoren ook kennelijke fouten en kennelijke vergissingen. Daarvoor kan Alice in luierland niet aansprakelijk worden gesteld. Alice in luierland zal eventuele onvolkomenheden na constatering zo spoedig mogelijk herstellen, zonder enige aansprakelijkheid te accepteren.

12. Diversen

12.1 Alice in luierland maakt uitsluitend gebruik van het merk pampers voor de samenstelling van haar pampertaarten.
12.2 Alice in luierland streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen de 24 uur te beantwoorden.
12.3 Op de website van Alice in luierland worden links opgenomen naar andere internetsites die mogelijk interessant voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Alice in luierland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.4 Druk- en zetfouten voorbehouden.
12.5 Alice in luierland behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving vooraf, wijzigingen op deze website, waaronder ook wordt verstaan in de algemene voorwaarden, door te voeren.

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met aliceinluierland@telenet.be

Afdrukken